شاید بتوان گفت در ترورهای اخیر رژیم صهیونیستی شاهد ردپای استفاده از هوش مصنوعی در میدان جنگ هستیم! چندی پیش پیتر تیل رییس شرکت پلنتیر مه بزرگترین
شاید بتوان گفت در ترورهای اخیر رژیم صهیونیستی شاهد ردپای استفاده از هوش مصنوعی در میدان جنگ هستیم! چندی پیش پیتر تیل رییس شرکت پلنتیر مه بزرگترین