تفاوت جهاد فلسطین با طالبان؛ فلسطینیان؛« ما علیه اسرائیل جهاد کردیم تا علیه تجاوز و‌ الحاد اسلام را پیروز بگردانیم.» طالبان؛« ما علیه امریکا جهاد کر
تفاوت جهاد فلسطین با طالبان؛ فلسطینیان؛« ما علیه اسرائیل جهاد کردیم تا علیه تجاوز و‌ الحاد اسلام را پیروز بگردانیم.» طالبان؛« ما علیه امریکا جهاد کر