١/ این بازی جدیدی نیست، در سالهای گذشتە ایران هر دقیقا زمانی کە دمای هوا در عراق بە بالای ٥٠ درجە میرسد اقدام بە قطعی برق یا کاهش صادرات گاز برای نیرو
١/ این بازی جدیدی نیست، در سالهای گذشتە ایران هر دقیقا زمانی کە دمای هوا در عراق بە بالای ٥٠ درجە میرسد اقدام بە قطعی برق یا کاهش صادرات گاز برای نیرو