۱/ عمو وسطی من مردک لنگ‌دراز، بی‌عقل، با بهره هوشی کم و سرجمع آدم بی‌مصرفی بود. بابام می‌گفت این داداش ما عقلش کف پاهاشه. کلا زندگی واسه این الدنگ شوخ
۱/ عمو وسطی من مردک لنگ‌دراز، بی‌عقل، با بهره هوشی کم و سرجمع آدم بی‌مصرفی بود. بابام می‌گفت این داداش ما عقلش کف پاهاشه. کلا زندگی واسه این الدنگ شوخ