۱/ رشته توییتی در باب زوایای شخصیتی رضا حاجیلو کاشف چترهای ضدگلوله و ضدساچمه و نویسنده‌ی کتاب فاخر "این کیر است که تصمیم میگیرد" که در یک دقیقه جلوی
۱/ رشته توییتی در باب زوایای شخصیتی رضا حاجیلو کاشف چترهای ضدگلوله و ضدساچمه و نویسنده‌ی کتاب فاخر "این کیر است که تصمیم میگیرد" که در یک دقیقه جلوی