#رسوایی 🔴طالبی فر، فرمانده یکی از پایگاه بسیج در #بندرانزلی که به بهانه کمک معیشتی به خانم های مطلقه ای به منزلشان میرفت و به آنها تجاوز می کرد ای
#رسوایی 🔴طالبی فر، فرمانده یکی از پایگاه بسیج در #بندرانزلی که به بهانه کمک معیشتی به خانم های مطلقه ای به منزلشان میرفت و به آنها تجاوز می کرد ای