متاسفانه سد #چمشیر علی‌رغم مخالفت‌های سازمان محیط زیست آب‌گیری شد.
متاسفانه سد #چمشیر علی‌رغم مخالفت‌های سازمان محیط زیست آب‌گیری شد.