کارشناس عرب: مدام می پرسید ایران کجاست اما نمی پرسید پانزده رئیس جمهور عربی کجا هستند؟ نمی پرسید چهار پادشاه، دو امیر و یک سلطان عرب کجا هستند؟/هر
کارشناس عرب: مدام می پرسید ایران کجاست اما نمی پرسید پانزده رئیس جمهور عربی کجا هستند؟ نمی پرسید چهار پادشاه، دو امیر و یک سلطان عرب کجا هستند؟/هر