تنها دستاورد پرسپولیس در بازی دیشب:
تنها دستاورد پرسپولیس در بازی دیشب: