خب جواب قطعی این سوال کسی نیست جز «رابعه بنت کعب» کسی که بهش میگن مادر شعر فارسی. کسی که تو مثلث سمی پدر، برادر و معشوق گرفتار میشه. رابعه معاصر رودک
خب جواب قطعی این سوال کسی نیست جز «رابعه بنت کعب» کسی که بهش میگن مادر شعر فارسی. کسی که تو مثلث سمی پدر، برادر و معشوق گرفتار میشه. رابعه معاصر رودک