“استبداد در خلوت حساب تک‌تک‌تان را می‌رسد” در بچگی به او “خنگ” می‌گفتند. تا ۹ سالگی جملات را درست ادا نمی‌کرد. عاشق یادگیری بود و از مدرسه متنفر. ا
“استبداد در خلوت حساب تک‌تک‌تان را می‌رسد” در بچگی به او “خنگ” می‌گفتند. تا ۹ سالگی جملات را درست ادا نمی‌کرد. عاشق یادگیری بود و از مدرسه متنفر. ا