ایران، افاغنه و UNHCR/ بخش اول 1/7. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، UNHCR، بزرگترین و تنها آژانس سازمان ملل در ایران است که در خارج از پایتخت هم
ایران، افاغنه و UNHCR/ بخش اول 1/7. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، UNHCR، بزرگترین و تنها آژانس سازمان ملل در ایران است که در خارج از پایتخت هم