اگر فکر میکنید شعار «تعطیل کردن بانکهای خصوصی» یا «دولتی کردن صنایع و معادن» یا «انحلال بورس» چیز جدیدیه سخت در اشتباهید! این سیاست ها ۴۵ سال پیش اجر
اگر فکر میکنید شعار «تعطیل کردن بانکهای خصوصی» یا «دولتی کردن صنایع و معادن» یا «انحلال بورس» چیز جدیدیه سخت در اشتباهید! این سیاست ها ۴۵ سال پیش اجر