چرا روحانی دروغ می‌گوید؟! (انتشار برای اولین بار) در نوامبر ۲۰۱۹ یا آبان ۱۳۹۸، ایران تقریبا آخرین کشوری بود که طی دوماه اخیرِ آن، درگیر ناآرامی‌ها
چرا روحانی دروغ می‌گوید؟! (انتشار برای اولین بار) در نوامبر ۲۰۱۹ یا آبان ۱۳۹۸، ایران تقریبا آخرین کشوری بود که طی دوماه اخیرِ آن، درگیر ناآرامی‌ها