شاید ردیابی افراد از روی واکسن کمی تخیلی به نظر بیاید، اما با توجه به تکنولوژی های موجود و اعترافات برخی مراکز،مسلما میتواند یکی از احتمالات باشد!
شاید ردیابی افراد از روی واکسن کمی تخیلی به نظر بیاید، اما با توجه به تکنولوژی های موجود و اعترافات برخی مراکز،مسلما میتواند یکی از احتمالات باشد!