جدول تحلیل حساسیت سه پالایشگاه کشور را ببینید: کجای جهان چنین چیزی وجود دارد؟ کجای کشور بجز این صنایع سراغ دارید که کاهش ارز پول ملی، برایشان بهشت ب
جدول تحلیل حساسیت سه پالایشگاه کشور را ببینید: کجای جهان چنین چیزی وجود دارد؟ کجای کشور بجز این صنایع سراغ دارید که کاهش ارز پول ملی، برایشان بهشت ب