تناقض و عجایب در بهشت‌زهرا زیاد است. این همه پارادوکس چطور در این قبرستان جا شده؟ بماند دروغ‌ها و اسراری که نه تو دانی و نه من. اگر مدتی بعد دیدید ر
تناقض و عجایب در بهشت‌زهرا زیاد است. این همه پارادوکس چطور در این قبرستان جا شده؟ بماند دروغ‌ها و اسراری که نه تو دانی و نه من. اگر مدتی بعد دیدید ر