«وقتی هرچیزی رو باور میکنی» در روستایی در یمن، پسری مریض شده و در حال مرگه. بزرگترهای روستا به پدر پیشنهاد میکنن چوبی رو آتش بزنه و در سینه پسر فرو
«وقتی هرچیزی رو باور میکنی» در روستایی در یمن، پسری مریض شده و در حال مرگه. بزرگترهای روستا به پدر پیشنهاد میکنن چوبی رو آتش بزنه و در سینه پسر فرو