ویدیوی ذیل، بخش مهمی از صحبت‌های کندی، نامزد دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری آمریکا در یک شام مطبوعاتی است. #رشتو 1/6. وی به موضوع سلاح‌های زیستی‌ای می
ویدیوی ذیل، بخش مهمی از صحبت‌های کندی، نامزد دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری آمریکا در یک شام مطبوعاتی است. #رشتو 1/6. وی به موضوع سلاح‌های زیستی‌ای می