#مهم ١/ائتلاف گروەهای مسلح و سیاسی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق در آستانە فروپاشی است. جمعە گذشتە محور مقاومت عراقی (گروەهای مسلح مورد حمایت سپ
#مهم ١/ائتلاف گروەهای مسلح و سیاسی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق در آستانە فروپاشی است. جمعە گذشتە محور مقاومت عراقی (گروەهای مسلح مورد حمایت سپ