#رشتو 📢 جزییات و اسناد خیانت علی کریمی به خواهرش 📍ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در جریان بازدید دادستان تهران از زندان زنان و دیدار با مددجویان ب
#رشتو 📢 جزییات و اسناد خیانت علی کریمی به خواهرش 📍ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در جریان بازدید دادستان تهران از زندان زنان و دیدار با مددجویان ب