تحقیقات جدید نشان می دهند که ایران تا چه حد یک صنعت قدرتمند تسلیحاتی مبتنی بر فناوری های غربی ایجاد کرده است. برنامه‌ای حساب شده و دقیق که پروژه‌های ن
تحقیقات جدید نشان می دهند که ایران تا چه حد یک صنعت قدرتمند تسلیحاتی مبتنی بر فناوری های غربی ایجاد کرده است. برنامه‌ای حساب شده و دقیق که پروژه‌های ن