🔽بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه مشترک گفتوگوهای میان و و زیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وزیر امور خارجه عربستان سعودی در شهر پکن
🔽بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه مشترک گفتوگوهای میان و و زیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وزیر امور خارجه عربستان سعودی در شهر پکن