#رشتو «الله» از منظر عرفان نظری عرفا معتقدند که الله در قرآن و متون دینی موارد کاربرد یکسانی ندارد، به عبارت دیگر مابازای واژه « الله» در قرآن
#رشتو «الله» از منظر عرفان نظری عرفا معتقدند که الله در قرآن و متون دینی موارد کاربرد یکسانی ندارد، به عبارت دیگر مابازای واژه « الله» در قرآن