امروز داستانی از افغانستان در ابتدای قرن ٢٠ تعریف میکنم، کاملا متفاوت از آنچه تابحال شنیدید از میل جنسی شاهان بارکزایی که تابحال زیاد موشکافی نشده ول