کلنل محمدتقی خان پسیان || #رشته_توییت 1. عضو خانواده ای مطرح در قفقاز بود که بعد از جنگهای ایران و روس و تحمیل قرارداد ترکمنچای، از جور روسها گریخت
کلنل محمدتقی خان پسیان || #رشته_توییت 1. عضو خانواده ای مطرح در قفقاز بود که بعد از جنگهای ایران و روس و تحمیل قرارداد ترکمنچای، از جور روسها گریخت