۱/ شاید اینجا میگم اینو که هیج وقت دیگه واسه کسی تعریفش نکنم. دوم راهنمایی بودم که بصورت اتفاقی با آثار شوپن و برامز و... آشنا شدم و شب و روزم به گوش
۱/ شاید اینجا میگم اینو که هیج وقت دیگه واسه کسی تعریفش نکنم. دوم راهنمایی بودم که بصورت اتفاقی با آثار شوپن و برامز و... آشنا شدم و شب و روزم به گوش