دیشب بهتون گفتم که ایرج‌میرزا ویژگی شعرش، استعداد ذاتیش، دلیل خداوندیش، این بود که «ساده» شعر می‌گفت. بهترین استفاده‌اي که از این زبانِ مثل حرف زدن می
دیشب بهتون گفتم که ایرج‌میرزا ویژگی شعرش، استعداد ذاتیش، دلیل خداوندیش، این بود که «ساده» شعر می‌گفت. بهترین استفاده‌اي که از این زبانِ مثل حرف زدن می