1/12 ایشون که میبینید آقای پیتر دوسبرگ زیست شناس مولکولی آمریکایی در دانشگاه برکلیئه. تا اینجا همه چی زیبا و علمی به نظر میرسه. درسته؟ اما جالبه بدو
1/12 ایشون که میبینید آقای پیتر دوسبرگ زیست شناس مولکولی آمریکایی در دانشگاه برکلیئه. تا اینجا همه چی زیبا و علمی به نظر میرسه. درسته؟ اما جالبه بدو