#طالبان گروه تروریستی و مسلح با عقاید تکفیری وهابی است. این گروه متشکل از روحانیان اسلام‌گرای سنی در #افغانستان است که از سال ۲۰۰۱ تاکنون مشغول آتش اف
#طالبان گروه تروریستی و مسلح با عقاید تکفیری وهابی است. این گروه متشکل از روحانیان اسلام‌گرای سنی در #افغانستان است که از سال ۲۰۰۱ تاکنون مشغول آتش اف