می‌گویند توران‌پشت یا همان توران‌دخت در شهرستان تفت استان یزد به دستور توران دخت دختر خسروپرویز در محلی که قبلاً قهستان (قنات‌ستان به دلیل داشتن قنات‌
می‌گویند توران‌پشت یا همان توران‌دخت در شهرستان تفت استان یزد به دستور توران دخت دختر خسروپرویز در محلی که قبلاً قهستان (قنات‌ستان به دلیل داشتن قنات‌