کاخ اردشیر بابکان در دوران ساسانیان به دستور اردشیر بابکان بنیادگذار سلسله‌ی ساسانی در سده ۳ میلادی در فیروزآباد استان فارس ساخته شد. ۱/۴ عکس‌ها از
کاخ اردشیر بابکان در دوران ساسانیان به دستور اردشیر بابکان بنیادگذار سلسله‌ی ساسانی در سده ۳ میلادی در فیروزآباد استان فارس ساخته شد. ۱/۴ عکس‌ها از