۱. زبانم قاصر است."بِرد من" شاهکار قرن است.غموض روایی و اجرای افسونگرانه‌ی ایناریتو اثری را نتیجه داد که آمد و در ذهنم منزل کرد و هرگز هم از آن بیرون
۱. زبانم قاصر است."بِرد من" شاهکار قرن است.غموض روایی و اجرای افسونگرانه‌ی ایناریتو اثری را نتیجه داد که آمد و در ذهنم منزل کرد و هرگز هم از آن بیرون