اعراب پس از حمله به ایران نخستین نماز جمعه‌شان را زیر این طاق، بر روی فرش بهارستان اقامه کردند. فرش بهارستان متعلق به دوره ساسانی که با نام‌های بهارخس
اعراب پس از حمله به ایران نخستین نماز جمعه‌شان را زیر این طاق، بر روی فرش بهارستان اقامه کردند. فرش بهارستان متعلق به دوره ساسانی که با نام‌های بهارخس