خبر خوب:‌ گروهی از دانشگاه پنسیلوانیا در حال مرمت طاق‌کسری هستند. ایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی، در تیسف
خبر خوب:‌ گروهی از دانشگاه پنسیلوانیا در حال مرمت طاق‌کسری هستند. ایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی، در تیسف