در تصاویری که به تازگی منتشر شده، زیر بدنه پهپاد غزه یک محفظه بزرگ وجود دارد. این احتمال میرود که این نگه دارنده ها همانند سامانه های Rotary weapon d
در تصاویری که به تازگی منتشر شده، زیر بدنه پهپاد غزه یک محفظه بزرگ وجود دارد. این احتمال میرود که این نگه دارنده ها همانند سامانه های Rotary weapon d