یا الله یا رحمن، یا رحیم یا ملك، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن یا مهیمن، یا مدبر، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا بارئ، یا مصور، يا غفار، یا قهار، یا وهاب،
یا الله یا رحمن، یا رحیم یا ملك، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن یا مهیمن، یا مدبر، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا بارئ، یا مصور، يا غفار، یا قهار، یا وهاب،