یه دختر عمه دارم بچه که بود یل مازندران بود کافی بود به خودش یا دوستش یکی بد کنه میزد طرفو له میکرد. عمه م از بس هر روز مدیر مدرسه میخواستش کلافه شده
یه دختر عمه دارم بچه که بود یل مازندران بود کافی بود به خودش یا دوستش یکی بد کنه میزد طرفو له میکرد. عمه م از بس هر روز مدیر مدرسه میخواستش کلافه شده