دوستان خصوصی و آشکار اصرار می کنند درباره ی حادثه نطنز بنویسم. در این لحظه فقط می توان درباره ی چیزهایی که احتمالشان ناچیز یا کم است صحبت کرد و توضیح
دوستان خصوصی و آشکار اصرار می کنند درباره ی حادثه نطنز بنویسم. در این لحظه فقط می توان درباره ی چیزهایی که احتمالشان ناچیز یا کم است صحبت کرد و توضیح