كاتب هذه السلسة: R.Sabeti - رتبها
پزشکی و مدیریت بحران خوانده ام. كاتب هذه السلسة: R.Sabeti @r_sabeti - رتبها