كاتب هذه السلسة: حسین درودیان - رتبها
اقتصاد خوانده ام اما سیاست بسی مهمتر است دارای مرزبندی با لیبرالها، چپها، اصلاحطلبها، اصولگراها، ضدانقلابها... پابند ارزشهای اصیل و واقعی انقلاب57 كاتب هذه السلسة: حسین درودیان @h_doroodian - رتبها