كاتب هذه السلسة: Dr.amani - رتبها
👨🏻‍💻 دکتری روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی🌱 كاتب هذه السلسة: Dr.amani @OmidAmanii - رتبها